اردکان، سرای من
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 :: 8:33
موضوع:دیگه حوصله ای ندارم نه برای نوشتن نه برای فعالیت اجتماعی و نه هیچ... همه چیز به هیچ می رسد...

روحت شاد طاهره جان که آزاد و رها شدی...
» هیچ ( شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 )
» طاهره جان خداحافظ عزیزم ( سه شنبه هفتم مرداد 1393 )
» هر دم از این باغ بری میرسد ( یکشنبه هشتم تیر 1393 )
» آه که چقدر نالانم ( جمعه بیست و سوم خرداد 1393 )
» خط ناشیانه و شکست خورده تخریب نماینده مردم اردکان. . . . . . . .همچنان ادامه دارد! ( چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 )
» کی شود... ( شنبه دهم خرداد 1393 )
» نظر امام درباره خودسرها ( شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 )
» پیگیری وضعیت درمانی طاهره توسط دخترمیرحسین موسوی ( جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 )
» راه خدا... ( یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 )
» طاهره جان دوستت داریم... ( دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 )
» نذر کردم سر یه شیعه ببرم... ( دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 )
» حسنی مکتب نمی رفت وقتی می رفت... ( پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 )

درباره مانمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را…

موضوعات